Anna van Strien

Anna van Strien

Contactinformatie

Anna van Strien

Curriculumexpert Nederlands

Ik ben curriculumontwikkelaar Nederlands bij de afdeling voortgezet onderwijs. Ik werk momenteel aan de curriculumherziening van het leergebied Nederlands (programma actualisatie kerndoelen en examenprogramma's).


Ik studeerde Nederlandse letterkunde en comparatieve literatuurwetenschap in Amsterdam en Londen. Daarna behaalde ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands en werkte ik ruim twaalf jaar als docent in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2016 werk ik als lerarenopleider aan de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleidingen Nederlands in Tilburg en Amsterdam. Bij die laatste opleiding ben ik nog betrokken als vakdidacticus in de leerlijn Vakdidactiek & Onderzoek in de Schoolpraktijk.